درباره کنفرانس

شبکه علمی فناوری جاده ابریشم جدید یک ظرفیت عظیم است که بیش از ۶۰ کشور جهان را در بر دارد و یکی از رویکردهای ثروت آفرینی و بهره از ظرفیتهای کارآفرینی آکادمیک استفاده از دیپلماسی مهارتی و فناوری در این پهنه راهبردی است و دانشمندان و متخصصان ایرانی می توانند با بهره از ظرفیتهای عظیم دانشگاهی کشور و زیرساختهای فراوان مراکز علمی و فناوری که در سراسر ایران پراکنده سهم چشمگیری از این ظرفیت را به کشور ما اختصاص دهند و کارآفرینی دانشگاهی و فناوران...

ادامه مطلب

آخرین اخبار


سخنرانان کلیدی

دکتر سید کاظم علوی پناه 


دکتر پرویز کردوانی
 

دکتر کرامت الله زیاری

 

 

 

دکتر سید محمد جعفر ناظم

السادات 

 

 

دکتر فاطمه کاتب

 

 

دکتر عسکر جلالیان 

دکتر جبار کوچکی نژاد 

دکتر مهدی الوانی

دکتر محمد جواد کولیوند

دکتر محمد رضا عارف

دکتر کریم زارع 

 

حامیان